Eko Patrol DRONIKA

Pomiar zanieczyszczeń wykonywany jest za pomocą drona – bezzałogowego urządzenia Heksakopter X-01 produkcji firmy Fotoacc oraz zasobnika Koliber – urządzenia przeznaczonego do pomiaru stopnia zanieczyszczeń powietrza. Heksakopter X-01 jest w pełni kompatybilny z Kolibrem. Razem tworzą zintegrowany system, który umożliwia pozyskanie niezbędnych danych telemetrycznych, bezpośrednio nad źródłem zanieczyszczeń.

Urządzenie Koliber jest wyposażone w sensory, umożliwiające wykrycie zanieczyszczeń powietrza powstałych, np. w wyniku spalania śmieci zawierających kleje, farby, lakiery, piankę poliuretanową, czy inne czynniki, szkodliwe dla zdrowia ludzi i prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.

Uzyskiwane dane pomiarowe przekazywane są bezpośrednio z drona do stacji naziemnej, wyposażonej w oprogramowanie DRONIKA, które analizuje je w czasie rzeczywistym oraz umożliwia historyczną analizę wyników.

Wykonywane są następujące pomiary:

 • ciśnienia, temperatury, wilgotności,
 • PM 1 lub PM 4 (do 2000µg/m3),
 • PM 2.5 (do 2000µg/m3),
 • PM 10 (do 2000µg/m3),
 • CO2 (dwutlenek węgla)
 • LZO (lotne związki organiczne)
 • HCHO (formaldehyd)
 • HCl (chlorowodór),
 • HCN (cyjanowodór),
 • Cl2 i CO (chlor oraz tlenek węgla)
 • NO2 (dwutlenek azotu)
 • NO (tlenek azotu)
 • SO2 (dwutlenek siarki)
 • H2S (siarkowodór)

Analiza pomiarów stopnia zanieczyszczenia jest przedstawiana za pomocą dedykowanego oprogramowania, z którego generowane są przejrzyste mapy i wykresy z wynikami pomiarów.

Eko Patrol GIG

Inwentaryzacja terenu dokonywana jest w celu zidentyfikowania głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz wytypowania obszarów pomiarowych na obszarze miasta/gminy. Dokonujemy analizy przestrzennej obszarów objętych badaniami (m.in. rozmieszczenie zabudowy mieszkaniowej i tras komunikacyjnych).

Pomiary jakości powietrza prowadzone są na wyznaczonym obszarze w zakresie emisji i immisji zanieczyszczeń. EkoPatrol GIG dokonuje pośrednich pomiarów emisyjnych, określających wielkość stężenia zanieczyszczeń, wprowadzanych do środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie emitorów (pomiary za pomocą aparatury kontrolno – pomiarowej zainstalowanej na dronie), jak również pomiarów imisyjnych, określających rzeczywistą jakość powietrza, poprzez wielkość stężenia wybranych zanieczyszczeń, znajdujących się w powietrzu (pomiary za pomocą aparatury zainstalowanej na samochodzie elektrycznym EkoPatrolu GIG). Pomiary są walidowane w oparciu o metody referencyjne i równoważne. Pomiary obejmują następujące parametry: PM1, PM 2,5, PM10, formaldehyd, HCl.

Raport z przeprowadzonych badań i analiz obejmuje wizualizację wyników pomiarowych na podkładzie mapowym (wersja papierowa i elektroniczna, opcjonalnie wideo) oraz ich interpretację.

Pomiary patrolowe przy użyciu drona, dla najbardziej zanieczyszczonych obszarów, polegające na identyfikacji pyłów szkodliwych na wskazanych emitorach wraz z wynikiem podawanym online. W tym samym czasie mogą Państwo uzyskać od nas analizę składu dymu wydobywającego się z kominów domów jedno- i wielorodzinnych, która pozwoli na stwierdzenie spalania odpadów (np. plastikowych butelek), co powoduje emisję niebezpiecznych substancji takich jak np. chlorek wodoru, formaldehyd oraz PM1, PM2,5, PM10.